thick white skeleton

sketch styles :: thick white skeleton